සේවකයින් අවශ්‍යයි Employees Needed

Published by Sri Shine House Holdings Pvt LTd , No : 32 , Godagama , Athurugiriya 20 Dec 10:53 am Athurugiriya , Colombo

Negotiable

හාර්ඩ්වෙයාර් ආයතනයක ඇබෑර්තු
අතුරුගිරියේ හාර්ඩ්වෙයාර් ආයතනයකට
මනා පළපුරුද්දක් සහිත
සේවකයින් අවශ්‍යයි
(ආයතනය කරගෙන යා හැකි )
0772978365
0754003000

Jobs in Sri Lanka
Colombo, Athurugiriya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now