පැල තාවන් - සුපරීක්ෂකවරුන් - plant Nurseries Supervisor

Shashikaladayananda විසින් 15 Oct 11:41 am , රාගම

Negotiable

අපගේ ශාඛා ජාලයෙහි වෙන්නප්පුව පිහිටි පැල තාවන් ( plant Nurseries ) 02ක් සදහා සුපරීක්ෂකවරුන් බදවා ගැනේ. ඔබ කෘෂිකර්මය පිළිබද මනා දැනුමක් සහ කම්කරු පාලනයට හැකියාව ඇති අයෙක්නම් ඔබගේ ජීව දත්ත සටහනCV පහත ලිපිනයට යොමු කරන්න .
- වැටුප් හා නවාතැන් සාකච්ඡ කර ගත හැක.

e -mail : [email protected]

, රාගම
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

අමතන්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම cityads.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න