මාතලේ තුළ සියලු දැන්වීම් 1-0 of 2 පෙන්නුම් කරයි
TV,FRIDGE,WASHING MACHINE ,MICRO OVEN,AC

ගෘහ සේවා, නුගේගොඩ

Negotiable

Ashok Leyland Double Decker 2015

වෑන්, බස් සහ ලොරි, මාතලේ

රු. 6,500,000

Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම cityads.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න