ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 220 පෙන්නුම් කරයි
රජයේ හා පුද්ගලික අංශයේ රැකියා ඇබැර්තු රැසක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, මාතලේ

Negotiable

Annex for rent at Pelenwatta – Kottawa (Digana Rd)

කොටස් සහ කාමර, කොට්ටාව

රු. 30,000

රජයේ හා පුද්ගලික අංශයේ රැකියා ඇබැර්තු රැසක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, මාතලේ

Negotiable

Enterpreneur

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, කොළඹ 12

රු. 40,000

1 day
Brand partner

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, කොළඹ 03

රු. 100,000

1 month
EARN WITH OUT RISK

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, අතුරුගිරිය

රු. 40,000

2 months
Vacancy for Teaching Assistant

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, බත්තරමුල්ල

රු. 12,000

2 months
wonted lorry drivers

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, ජා-එල

Negotiable

4 months
online job

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, යාපනය

රු. 10,000

5 months
French language teacher

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, කෝට්ටේ

රු. 750

5 months
Ebay Selling

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, බොරලෙස්ගමුව

Negotiable

5 months
වෛද්‍ය රසායනාගාර සහායක පුහුණු පාඨමාලාව

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, දිවුලපිටිය

රු. 35,000

6 months
Guide for Meetiyagoda Moonstone Shop Wanted

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, හික්කඩුව

රු. 30,000

6 months
Call Center

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, කුරුණෑගල

රු. 20,000

6 months
Reception

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, කුරුණෑගල

රු. 15,000

6 months
Clerk

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, කුරුණෑගල

රු. 20,000

6 months
Cleaning

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, කුරුණෑගල

රු. 15,000

6 months
Accountant job

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, කුරුණෑගල

රු. 25,000

6 months
Electricle manager

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, කුරුණෑගල

රු. 25,000

6 months
අලෙවි නියෝජිත

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, බත්තරමුල්ල

Negotiable

6 months
Call center Agent

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, කුරුණෑගල

Negotiable

6 months
Part Time or Full Time Job

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, පන්නිපිටිය

රු. 15,000

7 months
ICT Teacher

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, යාපනය

Negotiable

7 months
Part time graphic design

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, පානදුර

Negotiable

7 months
Crew members online (full time/part time)

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, බුත්තල

රු. 45,000

7 months
Yamaha gladiator 125

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, මහරගම

රු. 130,000

7 months
Salesman

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, කොළඹ 05

Negotiable

7 months

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම cityads.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න