මහනුවර - පේරාදෙණිය පැනිදෙනියේ පර්චස් 18 ක ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණිමට ඇත.

Published by Malshan 30 Jan 09:34 am Peradeniya, Kandy

Rs 400,000


පොල් , ගොරකා , දූරියන් , කොස් ආදී ගස් ඇත.

නල ජලය හා විදුලිය සහිතයි.

නිවසක් සැදීමට අත්තිවාරම දමා ඇත.

මුදල් හදිස්සියක් නිසා රු, ලක්ෂ 40කට විකිණීමට බලාපොරොත්තුවේ.(මුදල කතා කළ හැකිය.)

 පැණිදෙනිය ටවුමේ සිට කිලොමීටර 1යි.

ඉඩමට යාමට අඩි 8ක පාරක් ඇත.

Land
Land type: Agricultural
Land Size: 18 perches
Address: 256/B,Yalegoda,Handessa
For Sell
Kandy, Peradeniya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now