සින්නක්කර ඔප්පු - පර්චස් 48ක බිම්කොටසක්

Published by Dushmantha Karunanayaka 19 Feb 09:40 am Kalutara, Kalutara

Rs 350,000

පර්චස් 48ක බිම්කොටසක් නාගොඩ ගල්ලස්ස ගයාන එස්ටේට් විකිණීමට ඇත
🔹 ඉඩමේ ප්‍රමාණය - පර්චස් 48
🔹 ඔප්පු වර්ගය - සින්නක්කර ඔප්පු
🔹කළුතර මතුගම මාර්ගයට කි.මී 1.5
🔹නාගොඩ හතරමං හංදියට කි.මී 2.0
🔹කළුතර මහ රෝහලට කි.මී 1.5
🔹දොඩන්ගොඩ අධිවේගී පිවිසුමට කි.මී 7
🔹කළුතර නගරයට කි.මී 6
🔹ගල්ලස්ස හි අලුතින් ඉදිවන මාතෘ හා ළමා රෝහලට මී. 700
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💢 අඩි 20 ප්‍රවේශ මාර්ගය
💢 නිරවුල් ලියකියවිලි
💢 ඉක්මණින් විකිණීමට
💢 ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න
රෝහල ඉලක්ක කර ගනිමින් නේවාසිකාගාරයක් පෙනීමට අගනා ඉඩමක්
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
48P Bare Land for Sale Nagoda Gallassa GAYANA ESTATE
🔹Land Extent - 48P
🔹Deeds - Freehold(Sinnakkara)
🔹1.5 KM To Kalutara Mathugama Road
🔹2.0 Km To Nagoda Juntion
🔹1.5 Km To Kalutara Genaral Hospital
🔹7 Km To Dodangoda Highway Interchange
🔹6 Km To Kalutara Town
🔹 700 METRES NEWLY CONSTRUCTING MOTHER AND CHILD CARE HOSPITAL
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💢 20Ft Access Road
💢 Super Decent Area & Nice Neighbourhood
💢 Clear Deed - Freehold (Sinnakkara)
💢 Quick Sale
💢 GENUINE BUYERS ONLY
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Land
Land type: Commercial
Land Size: 48 perches
Address: නාගොඩ, ගල්ලස්ස, ගයාන එස්ටේට්
For Sell
Kalutara, Kalutara
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now