විද්‍යාව පංති (6-11)

Published by Sathishka Ravishan 04 Aug 12:41 pm Divulapitiya, Gampaha

Rs 800

විද්‍යාව අමාරුයි කියලා අතඇරලා දාන්න එපා ! එන්න අපිත් එක්ක මාසයක් වැඩ කරලා බලමු. අදම කතා කරන්න.
- සිද්ධාන්ත මගින් ගැටළු විසඳීම
- වාර විභාග පැවැත්වීම
- ඇගයීම් සහ පුනරීක්ෂණය
- සෑම දරුවෙක් වෙත පෞද්ගලික අවධානය

Other Education
For Sell
Gampaha, Divulapitiya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now