වෛද්‍ය රසායනාගාර සහායක පුහුණු පාඨමාලාව

Published by A.S.Jayamanna 04 Feb 11:22 am Divulapitiya, Gampaha

Rs 35,000

Lanka Medical and Laboratory Services (PVT) LTD

වෛද්‍ය රසායනාගාර සහායක පුහුණු පාඨමාලාව

මිනුවන්ගොඩ දිවුලපිටිය කොටදෙනියාව අවට අපොස උපෙ සමත් ස්ත්‍රී

කාලය මාස 3
මාසික ගාස්තුව
රු. 4500/-

• රසායනාගාර යන්ත්‍ර හදුන්වා දීම
• යන්ත්‍ර ක්‍රියා කරවීමේ පුහුණුව
• රසායන ද්‍රව්‍ය හදුන්වා දීම
• රසායන ද්‍රව්‍ය සංයෝග කිරීමේ පුහුණුව
• වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කිරීමේ පුහුණුව

•පරීක්ෂණ වාර්තා සැකසීමේ පුහුණුව

පුහුණුවෙන් පසු අප ආයතනයේ සේවයට එක් වන්නේ නම් පාඨමාලා ගාස්තුව ආපසු

 ආර්ථික අපහසුතා ඇති අයට ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට හැක.

 අයදුම්පත් wattsapp
0764183760

Jobs in Sri Lanka
Gampaha, Divulapitiya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now