මහරගම දෙමහල් නිවසක් කුලියට දීමට ඇත

Published by Udanga Thilakarathna 21 Jan 13:17 pm Nugegoda, Colombo

Rs 40,000

නිදන කාමර තුනක්, එක් කුස්සියක් , සහ එක් නාන කාමරයක්. වෙනම ඇතුල්වීම, වෙනම විදුලිය සහ වෙනම ජලය.

මාස 1ක කුලිය සමඟ මාස හයක අත්තිකාරම් ගෙවීම.

අපි ගිවිසුම ලියාපදිංචි කරන්නෙමු. නීතිඥ ගාස්තු, එය ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු දෙපාර්ශවයම දරාගත යුතුයි.

Houses
Beds: 3
Baths: 1
Land Size: 12 perches
House size: 2,000 sqft
Address: 51/6 දඹහේන මහරගම
For Rent
Colombo, Nugegoda
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now