දෙමහල් නිවසක උඩුමහල කුලියට දිමට ඇත

Published by Hasindu 07 May 10:30 am Nugegoda, Colombo

Rs 40,000

දෙමහල් නිවසක උඩුමහල කුලියට දිමට ඇත.
වැඩි තොරතුරු සදහා විමසන්න.
මෙම දුරකථන අංක බාවිතා කරන්න

දුක -0711254114
0112835224

Houses
Beds: 2
Baths: 1
Land Size: 5 perches
House size: 1,800 sqft
Address: 58/32 A,Pagiriwaththa,nugegoda.
For Rent
Colombo, Nugegoda
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now