ඉක්මනින් විකිණීමට

Published by Shehandi Kumarage 25 Nov 10:45 am Wadduwa, Kalutara

Negotiable

වාද්දුව, මොරතුඩුව පර්චස් 52ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. අවශ්‍යතාව අනුව කොටස් වශයෙන්ද මිලදී ගත හැක. වැඩි විස්තර සඳහා Call: 0768614830 / 0714139593 / 0772258608
නිරවුල් ඔප්පු 
ගාළු පාරට 2 km යි. 
නිසoසල පරිසරය 
විදුලිය, නළ ජලය, දුරකතන පහසුකම් සමගින්.
පර්චසය: රු. 210,000/-

Land
Land type: Residential
Land Size: 52 perches
Address: වාද්දුව, මොරතුඩුව
For Rent
Kalutara, Wadduwa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now