ඔබගේ ව්‍යාපාර අවශතා සඳහා අගනා ගොඩනැගිල්ලක්

Published by Rajith V. Jayakody 15 Jan 11:13 am Pannala, Kurunegala

Rs 30,000

මීගමුව - කුරුණෑගල ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා, පසුපසින්ද පිවිසුමක් සහිතව, පර්චස් 40 ක ඉඩම සමඟ ගොඩනැගිලි දෙකක්.
උත්සව හා ආපන ශාලාවක් සඳහා පෙර භාවිතා වී ඇත.
නල පද්ධතියක් සහිත ලිං ජලය හා විදුලිය සපයා ඇත.
ඉක්මනින් අමතන්න. මාසික කුලිය සහ තැන්පතු මුදල සාකච්චා කර එකඟතාවයකට පැමිණිය හැක.

0775804801 / 0372246453 ජයකොඩි

Commercial Property
Property type: Building
Size: 2,000 sqft
Address: Maholawa
For Rent
Kurunegala, Pannala
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now