තණමල්විල ඉඩමක් බදු දීමට

Published by Rangana 28 Jan 14:04 pm Thanamalwila, Moneragala

Rs 750,000

තණමල්විල කුමාරගම පිහිටි අක්කර දෙකක තිබෙන මෙම පුවාලු ( කෝලිකුට්ටු ) මන්ඩිය බද්දට දෙනු ලැබේ. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

Land
Land type: Agricultural
Land Size: 2 acres
Address: තණමල්විල, කුමාරගම
For Rent
Moneragala, Thanamalwila
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now