ගරාඡයක් බදු දිමට හෝ විකිණීමට

Published by Dushanthika Devindi 10 May 09:34 am Wennappuwa, Puttalam

Negotiable

Gayan motors නැමති අප ආයතනය සියලුම ආයුධ හා උපකරණ ද සමග බදු දිමට හෝ විකිණිමට.
Paint booth
Turbo weight lifting machine
Dent pulling machine
Boom truck and many more
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

Commercial Property
Property type: Factory / Workshop
Address: GAYAN MOTORS, Kolinjadiya , wennappuwa
For Rent
Puttalam, Wennappuwa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now
logo