මිලට වඩා වටිනා නිවසක් සහිත ඉඩමක්.

Published by Jeewanka 06 May 08:50 am Ampara, Ampara

Rs 5,000,000

*නිරවුල් ඔප්පු
*අම්පාර නගරයට කිලෝමීටරයකි.
*තෙකලා විදුලිය/නල ජල පහසුකම් .
*රාජ්‍ය ආයතන සියල්ල නුදුරින්
*සියල් පහසුකම් සහිත
නිවසක් සහිත පර්චස් 20ක ඉතා වටිනා ඉඩම වහාම විකිණේ.

Garden
Condition: Used
For Sell
Ampara, Ampara
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now