අඩක් ගෙවා පදිංචියට නිවසක්

Published by Aravinda 10 Jan 21:08 pm Padaviya, Anuradhapura

Rs 2,500,000

කුඹුරු අක්කරයක් සමග අක්කර 2 1/2 ක ඉඩමේ පොල් ගස් 10ක් සමක බෝග වර්ග රැසක් වවා ඇත.
වගාකර ඇති පැෂන් සහ බටු වලින් මසකට රුපියල් 50000ක පමණ ආදායමක් ලැබේ.
ජයභුමි ඔප්පු
අඩි 150 ක් ගැඹුරු නළ ලිදක් ඇති අතර ඉඩම ආසන්නයේ විශාල ප්‍රමාණයේ වැවක් ද ඇත
සියළුම රජයේ බැංකු 5 km දුරින්
රෝහලට 1 1/2 Km
පාසල/පන්සලට දුර - 500 m
මුළු මුදලින් අඩක් ගෙවා පදිංචි විය හැක.

Houses
Beds: 2
Baths: 2
Land Size: 2.5 acres
For Sell
Anuradhapura, Padaviya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now