උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)

Published by Thamod Bandara 04 Aug 20:45 pm Pannipitiya, Colombo

Rs 3,200

උසස් පෙළ- සංයුක්ත ගණිතය
(සිංහල මාධ්‍යය)

•සියලුම විශය නිර්දේශ කොටස් සරලව ආවරණය.
•පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර කරවීම.
•වාර විභාග සඳහා සූදානම් කරවීම.
•රජයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම.

නිවසට පැමිණ තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති පැවැත්වේ.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ, ව්‍යවහාරික විද්‍යාපීඨයේ සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.

Tuition
Tuition type: Private Lesson
For Sell
Colombo, Pannipitiya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now