කහතුඩුවෙන් ගෙයක්

Published by Saman 25 Jan 18:05 pm Kesbewa, Colombo

Rs 20,000,000

සුන්දර වෙල්යායක මුහුණලා ඇත.
දියගම සරසවියට විනාඩි 7යි
120 ප්‍රධාන පාරට විනාඩි 5යි
280 ප්‍රධාන පාරට විනාඩි 5යි
කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 5යි
ආලෝකය හා ජලය ලබාගෙන ඇත.
සමුපූර්ණයෙන් සාදා නැත.
තට්ටු 3කට Slab 2ක් දමා ඇත.

Houses
Beds: 5
Baths: 3
Land Size: 10 perches
House size: 4,500 sqft
Address: දියගම පාර, කහතුඩුව
For Sell
Colombo, Kesbewa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now