ඉමදුව අදිවේගි පිවිසුමට ආසන්නයේ ඉඩමක් විකිණීමට

Published by INDIKA 14 Oct 19:46 pm Galle, Galle

Rs 65,000

ඉමදුව අදිවේගි පිවිසුමට විනාඩි 4
තේ සහ කුරුදු සාමාන්‍ය පරිදි ඇත
අගාවුඩ් (වල්ලපට්ට) ගස් 25
පාරට මුහුණලා ඉඩම පිහිටා ඇත
ඉක්මනින් විකිණීමට
සින්නක්කර ඔප්පු

Land
Land type: Agricultural, Other
Land Size: 106.00 perches
Address: Imaduwa mawella
For Sell
Galle, Galle
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now