හික්කඩුව ගෝනපිනුවල නිවස

Published by Sudesh 16 Jan 06:56 am Hikkaduwa, Galle

Rs 1,895,000

හික්කඩුව ගෝනපිනුවල
නල ජලය විදුලිය
පර්6.5
කාමර 2 සාලය කුස්සිය පිටත වැසිකිළි
නිවස වටා තාප්ප
හික්කඩුව නගරයට 5km නිරවුල් ඔප්පු
ගෝනපිනුවල නගරයට 1.200 ,මහජන බැංකුව ,ඉන්ධන පිරවුම් හල,තැපැල් කන්තෝරුව,ෆුඩ් සිට්,ස්ටයිලිස්ට් ගාමන්ට් ගෝනපිනුවල නගරයේ ඇත ,ආරච්චි කන්ද රජයේ රෝහල,පතන ප්‍රාථමික විදුහල 1.500 ඇතුලත ඇත.මිල ලක්ශ 18.95 ,නිවස බැලීමෙන් පසු මිල ගනන් වෙනසක් කල හැක

Houses
Beds: 2
Baths: 1
Land Size: 6.5 perches
House size: 700 sqft
Address: ගෝනපිනුවල ,හික්කඩුව
For Sell
Galle, Hikkaduwa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now