කිතුල් පැණි

Published by Pathum 19 Mar 08:39 am Elpitiya, Galle

Rs 1,600

පිරිසිදුව පෙරාගත් තෙළිදිය ගෙන පැණි මඩුවේ රත්කොට රන්වන් පැණි සදා..නැවත ඒ පැණි පදමට රත්කොට අප විසින් සාදන ඉතාම රස පිරිසිදු කිතුල් හකුරු දැන් ඔබට.

කිතුල් හකුරු- රුපියල් 1600/-
𝐊𝐢𝐭𝐡𝐮𝐥 𝐉𝐚𝐠𝐠𝐞𝐫𝐲 - Rs 1600/- per kg


කිතුල් පැණි- රුපියල් 1500/- (සම්පූර්ණ බෝතලය 750ml)
𝐊𝐢𝐭𝐡𝐮𝐥 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐜𝐥𝐞- Rs 1500 (𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞750ml)

කිතුල් පැණි රුපියල් 750/=(භාග බෝතලය 375ml)
𝐊𝐢𝐭𝐡𝐮𝐥 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐜𝐥𝐞- Rs 750/= (𝐇𝐚𝐥𝐟 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞375ml)

ඔබගේ ඇණවුම 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 𝗻o 0714443132 හෝ Call 0778555126.....
Place your order today on 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 𝗻𝗼 0714443132 or Call 0778555126..

Food
Food type: Other
For Sell
Galle, Elpitiya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now