කඩවත නිවසක් සහිත වටිනා ඉඩම විකිණීමට

Published by Thaminda Dayal 28 Jul 05:33 am Kadawatha, Gampaha

Rs 1,000,000

කඩවත නගරයට කි.මි.1 ක දුරින් පිහිටි තාප්පයෙන් වටවූ නිවසක් සහිත ඉඩම විකිණීමට

Land
Land type: Residential
Land Size: 17.1 perches
Address: No.554/3 A Bandaranayake Mawatha Kadawatha
For Sell
Gampaha, Kadawatha
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now