නිවස විකිණීමට

Published by Prasanna 16 Sep 11:36 am Kadawatha, Gampaha

Rs 9,000,000

මෙම නිවස විකිණීමට ඇත. වාහන 2ක් දැමීමට ඉඩ ඇත
කඩවත
ලක්ෂ 90
0768573555 / 0777130257 / 0717473111

Houses
Beds: 2
Baths: 1
Land Size: 6 perches
House size: 5,000 sqft
Address: Kirimatiyagara,Kadawatha
For Sell
Gampaha, Kadawatha
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now