නවිකරනය කරන ලද අංගසමිපුර්ණ නිවසක් විකිණිමට

Published by Anuththara 15 Jan 09:46 am Gampaha, Gampaha

Rs 9,000,000

කාමර 02
නාන කාමර 01
සාලය
කැම කාමරය
මුලුතැන්ගෙය
නිවස වර්ග අඩි 1200
ඉඩම පර්චස්10
ජලය / විදුලිය සහිතයි
ඉඩම වටා තාප්පය බැද ඇත
ගමිපහ නගරයට කි මි 2.5
නුවර පාරට කි මි 2
පිරිසිදු ඔප්පු
අඩි 12 කොන්ක්‍රිටි යෙදු පිවිසුමි මාර්ගය
වැදගත් නේවාසික පරිසරයක පිහිටි මෙම නිවස විකිණිමට

Houses
Beds: 2
Baths: 1
Land Size: 10 perches
House size: 1,200 sqft
Address: Gampaha
For Sell
Gampaha, Gampaha
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now