විදුලි බිල අඩුකරගනිමු..

Published by Jayanath Jeewantha 09 Jan 11:03 am Ragama, Gampaha

Rs 3,900

වුදුලි බිල අඩුකරගැනීම සදහා නිපදවා ඇති මෙම උපකරණය භාවිතයෙන් ඔබට 25%ක් පමණ විදුලි බිල අඩුකරගැනීමට හැකියාව ඇත. එනම් මාසෙකට රු.4000.00 ක පමන බිල එන නිවසක විදුලිබිල රු 3000.00 දක්වා අඩුකරගැනීමේ හැකියාව ඇත. එක නිවසකට එක උපකරණයක් ප්‍රමානවත් වේ. සම්මාන රැසක් දිනා ඇති අභිමානවත් දේශීය නිශ්පාදනයකි. පේටන්ට් බලපත්‍රය මගින් ආරක්ෂා කාර ඇත. නිවසටම ගෙන්වාගන්න. උපකරණය ඔබට ලැබුනුපසු මුදල් ගෙවන්න....

Other Electronics
Condition: New
For Sell
Gampaha, Ragama
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now