හරි හතරැස් ඉඩමක් .

Published by Chanuka 20 May 16:44 pm Tissamaharamaya, Hambantota

Rs 250,000

ඉඩමට ජලය ලබා ගැනිම සදහා නල ලිදක් සහිතයි,පිරිසිදු ඔප්පු සහිත ඉඩමක්, හෝටල් ව්‍යාපාරයට සුදුසු ඉඩමක්.තිස්සමහාරාම කතරගම ප්‍රදන මාර්ගයේ පිහිටා ඇත.

Land
Land type: Agricultural, Commercial, Residential, Other
Land Size: 1 acres
Address: Mahasenpura,thissamahara
For Sell
Hambantota, Tissamaharamaya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now