නිවස සහා ව්‍යාපාරය ස්ථානය විකිණීමට

Published by Sanjeewa 24 Aug 20:13 pm Horana, Kalutara

Rs 625,000

කොළබ හොරණ 120 බස් පාරෙන් කිලෝමීටර් 4/1 ක් ඇතුලත ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා දැනට අමතර අදායමක් ලබන නිවාස සහ ව්‍යාපාර ස්ථානය පර්චස් 15 විකිණීමට ඇත

Land
Land type: Other
Land Size: 15 perches
Address: 331, තේවත්ත පාර කොරළීඉම ගෝනපොල හන්දිය
For Sell
Kalutara, Horana
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now