කටුගස්තොට ලාබෙට නිවසක්

Published by Ask Lanka Media Network 17 Mar 11:28 am Katugasthota, Kandy

Rs 6,000,000

පර්චස් 9ක ඉඩම සහ නිදන කාමර 5ක්, ලිවින් රූම් එක, ඇතුල සහ පිටත කුස්සි දෙකක් සහිත තරමක් පැරණි තාලයේ නිවස විකිණීමට තිබේ. (ස්වර්ණභූමි ඔප්පු)
ඒ9 මාර්ගයට වාහන යන පාරෙන් මීටර් 300 සහ පඩිපෙළකින් මීටර් 100
(නිවස ආසන්නයටම වාහන ගැනීමට දැනට හැකියාවක් නැත)
කටුගස්තොටට කිලෝමීටර් 1.3
මහනුවරට කිලෝමීටර් 5
+94 78 620 2722
මිල ගණන් සාකාච්ඡා කරගත හැකියි
(කරුණාකර බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි.)

Houses
Beds: 1
Baths: 5
Land Size: 9 perches
House size: 2,500 sqft
Address: Kalugala Road, Katugastota
For Sell
Kandy, Katugasthota
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now