කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ අගනා ඉඩමක් හදිසි විකිනීම

Published by Lahiru Lakshan 10 Dec 06:43 am Kurunegala, Kurunegala

Rs 3,000,000

-30 perches (30 පර්චස්)- මුලු මුදල = 3,000,000/=
බිම් කොටසක් 100,000/= මුදලකට
පැල්ලන්දෙනිය ප්‍රදේශයේ
කුරුණෑගල නගරයේ සිට 7.2km දුරින්
පොල් ගස් සමග වටිනා ඉඩමක්..
තෙකලා විදුලිය
පිරිසිදු නල ජලය
-ඉක්මන් විකීනීම-

Land
Land type: Agricultural, Commercial, Residential
Land Size: 30 perches
For Sell
Kurunegala, Kurunegala
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now