වටිනා ඉඩමක් විකිනිමට

Published by Yohan 01 Dec 13:07 pm Galgamuwa, Kurunegala

Rs 1,450,000

මුදල් හදිසියක් සදහා ඉක්මනින් විකිනිමට
සම්පුර්ණ හිමිකම පැවරිය හැකි ඔප්පු
තේක්ක,කොහොඹ වැනි ඉරිමට හැකි ගස් පිහිටිම
කුඩා නිවසක් සහා වැසිකිලියක් සාදා ඇත
ගොවිතැන් සදහාද සුදුසුයි
ඉඩම ආසන්නයේම කුඩා වැවක් පිහිටිම
විදුලි සැපයුම සහිත ජල පහසුකම් ඇත
ප්‍රධාන ර්ගයට 300m.
ගනණ සාකච්චා කර ගත හැකිය.
0712987700

Land
Land type: Other
Land Size: 360 perches
Address: වීරගොල්ල,මීගලෑව,ගල්ගමුව
For Sell
Kurunegala, Galgamuwa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now