,අක්කර භාගයක නාරම්මල ඉඩම විකිණීමට

Published by Jayathilake 25 Sep 07:22 am Narammala, Kurunegala

Rs 4,000,000

අධිවේගී මාර්ගයට නුදුරුව කුලියාපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගය අසල තේක්ක වගාව
සහිත සියලු පහසුකම් ඇති අක්කර
භාගයක ඉඩම ඉතා අඩු මිලකට
විකුණමි.

Land
Land type: Commercial
Land Size: 80 perches
Address: දන්ගොල්ල, නාරම්මල.
For Sell
Kurunegala, Narammala
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now