මුදල් හදිස්සියකට ඉක්මනින් විකුනයි

Published by Buddhika 24 Apr 10:27 am Dambulla, Matale

Rs 2,800,000

නිරවුල් ඔප්පු
නගරයට විනාඩි 5 ක දුර
ජලය
විදුලිය

Land
Land type: Agricultural
Land Size: 12 perches
For Sell
Matale, Dambulla
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now