ඉඩම සහ අඩක් නිම කල නිවස

Published by Heshan 16 May 10:04 am Matara, Matara

Negotiable

පර්චස් 16 ක ඉඩම සහ අඩක් නිමකල නිවස විකිනීමට
කාමර 4
නාන කාමර 2
කුස්සිය
සාල 2
බුදුකාමරය

Houses
Beds: 4
Baths: 2
Land Size: 16 perches
Address: දෙවිනුවර , මාතර
For Sell
Matara, Matara
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now