සරුසාර ඉඩමක්

Published by Kalana Kavinda 07 Jan 09:20 am Wellawaya, Moneragala

Rs 200,000

වැල්ලවාය නගරයට 5km දුරින්. මල්වත්තාවල ජාතික පාසලට 4.5km දුර, කැහැලිය වැල්ලවාය කාපට් මාර්ගයට මීටර් 300 දුරින්, අක්කර 2ක සරුසාර රටකජු වගාව සහිත ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට

Land
Land type: Agricultural
Land Size: 2 perches
Address: වඳිනහෙලයාය, වැල්ලවාය
For Sell
Moneragala, Wellawaya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now