සෙල්ල කතරගම නගරය සිමවෙන් අගනා ඉඩමක්

Published by Danushka Priyanjith 03 Feb 22:38 pm Kataragama, Moneragala

Rs 6,500,000

කතරගම බුත්තල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා සෙල්ල කතරගම නගරය ආසන්නයෙන් පිරිසිදු ඔප්පු සහිතයි ඉඩමක් විකිණීමට ඇත .

Land
Land type: Agricultural, Commercial, Residential, Other
Land Size: 120 perches
Address: Sella kataragama.
For Sell
Moneragala, Kataragama
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now