ලිිි කැටයම්

Published by Dilshan 27 Feb 09:44 am Bibile, Moneragala

Negotiable

ඔබගේ කාර්යාලයට ,රාජකාරී ස්ථානයට ,පුද්ගලික ආයතනයට ,වෙළදසැලට ,ආගමික ස්ථානයට හා සමිති සමාගම් වලට ඔබින ලෙස ලීයෙන් කැටයම් කරන ලද රාජ්‍යත්වයේ සoකේතය වන රාජ්‍ය ලාoඡනය හා ඒ සමග ඉර හද නිර්මාණය කර අගනා නිමාවකින් ඔබ වෙත ලබා දිය හැකිය....තේක්ක හා බුරුත ලීයෙන් කැටයම් කරන අතර මෙලෙස කැටයම් කරන රාජ්‍ය ලාoඡනය ,ඉර , හද ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය නම් අමතන්න...0702614913 රාජ්‍ය ලාoඡනය Rs.3800, ඉර හද 02කම Rs.4800 වේ. ඇනවුම පරිදි කැටයම් කරනු ලැබේ...තොග වශයෙන් ලබා දිය හැකි අතර එවිට මිල වෙනස් වේ......

Made in Sri Lanka
For Sell
Moneragala, Bibile
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now