ගඟේ වැලි

Published by Janaka Wijerathna 08 May 05:33 am Bibile, Moneragala

Rs 10,000

කපරාරුවට/කොන්ක්‍රීට් දැමීමට/බිත්ති බැඳීමට ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුත් වැලි කියුබ් 1 ක්

Raw Materials & Wholesale Lots
Condition: New
For Sell
Moneragala, Bibile
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now