පදිංචිය සඳහා සුදුසු බිම් කඩක්

Published by Hansi 16 May 12:16 pm Monaragala, Moneragala

Rs 1,500,000

පර්චස් 20 යි ගේ කාමර 3යි සාලය
සිවිලිම් ගසා ඇත ලයිට් වතුර ඇත පාරට මුනලා පොල් ගම්මිරිස් ඇත පිටුපස තාප්පය ඉදිරිපස වැට ඇත ඉක්මනින් විකුනනවා.

Houses
Beds: 3
Baths: 1
Land Size: 20 perches
Address: විහාරමුල්ල , මොනරාගල
For Sell
Moneragala, Monaragala
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now