පුංචි ඉතාලියෙන් හොදම නිවසක්

Published by Era 09 Sep 09:33 am Marawila, Puttalam

Rs 276

පුංචි ඉතාලියෙන් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි අංග සම්පූර්ණ වටිනා දෙමහල් නිවසක් සහිත ඉඩම
කාමර 4
බාත්රූම් 2
ඉඩකඩ සහිත සාලය
අංග සම්පූර්ණ කුස්සිය
ඉඩකඩ සහිත ඉහල මාලය සහ සදළුතලය
සම්පූර්ණ නිවසම ටයිල් අල්ලා ඇත
ෆිනිෂින් වහලය
පිටතින් පිහිටි බාත් රූම් එකක් සහ කුඩා කුස්සිය
තාප්ප වලින් වට කොට ඉතාමත් ආරක්ෂිතයි
අළුතින් සෑදීමට කිසිවක් නැත
ඉඩම පර්චස් 10

මාරවිල නගරයට මීටර් 200
කුරුස පල්ලියට මීටර් 200

Houses
Beds: 4
Baths: 3
Land Size: 10 perches
House size: 3,000 sqft
Address: Marawila
For Sell
Puttalam, Marawila
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now