විකිණීමට

Published by Samantha 07 Nov 12:03 pm Chilaw, Puttalam

Rs 12,000,000


✅.පර්චස් 45
✅.නිදන කාමර 3
✅.නාන කබරයයි.
✅.මුලුතැන් ගෙයයි.
✅.පාරට මුහුනලා ඇති කඩ කාමර 2 සහිත ගොඩනැගිල්ල
✅.හලාවත ආරච්චිකට්ටුව නගරයේ සිට 5km ඇතුලට පිහිටි මෙම නිවස විකිණීමට ඇත
✅.දුරකථන අංකය -: 0763219830
✅.ලක්ශ 120. (ගිවිස ගත හැක)

Houses
Beds: 3
Baths: 1
Land Size: 45 perches
House size: 1,500 sqft
Address: වැලිපැලැස්ස අඩිප්පල
For Sell
Puttalam, Chilaw
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now