කටුනේරිය අගනා ඉඩම

Published by Jeewan Fernando 15 Mar 19:31 pm Marawila, Puttalam

Rs 285,000

කටුනේරියෙන් අගනා ඉඩමක්
පර්.51
පුලුල් මාර්ගය
තෙකලා විදුලිය
ජාතික පාසල නුදුරින්
දේවස්තානය නුදුරින්
ෆුඩ්සිටි නුදුරින්

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
0770722170

Land
Land type: Agricultural, Residential, Other
Land Size: 51 perches
Address: කටුනේරිය
For Sell
Puttalam, Marawila
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now