නිවසක් විකිණීමට

Published by Hansi 17 May 07:54 am Ratnapura, Ratnapura

Rs 4,500,000


පර්චස් 5.25
සාලය,කුස්සිය,කාමර 2යි.
ගැනුම්කරුවෙකු සිටීනම් විමසන්න

Houses
Beds: 2
Baths: 1
Land Size: 5.25 perches
Address: සමන් දේවාලය අසල
For Sell
Ratnapura, Ratnapura
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now