ගෙයක් කුලියට kesbewa

Published by L. G. Sarath 03 Nov 09:01 am Kesbewa, Colombo

Rs 27,000

SOS ආයතනයට නුදුරු බස් පාරට මුහුණ ලා කාමර 02 ක උඩුමහල් නිවෙස කුලියට. පහත මාලය ගරාජය. වෙනම වතුර විදුලිය සහ පිවිසුම්. Roof ටොප් ඒක බාවිතා කල හැක.මසකට 27000 මාස 06 ක අත්තිකාරම්.

Houses
Beds: 2
Baths: 1
Land Size: 14 perches
House size: 750 sqft
For Rent
Colombo, Kesbewa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now