වේයන් මර්ධනය [ Termite Control ]

Published by Eshan 27 Nov 20:12 pm Vavuniya, Vavuniya

Negotiable

වේයන් මර්ධනය

TERMITE CONTROL

(The Professional Pest Control Service)

J Eshan Pest Control Service

👍🏾 BEST RESULTS👍🏾

OUR SERVICES:

( Pre Constructions )

• අලුතින් ගොඩනගන ගොඩනැගිල්ලේ බිමට කොන්ක්‍රීට් දැමීමට පෙර යොදවන වේයන් මර්ධන ප්‍රතිකාරය.

( Post Constructions )

• පදිංචි ගොඩනැගිලිවල වේයන් මතුවුවහොයත් එය මර්ධනය කරන ප්‍රතිකාරය.

( Uniguard Recharging Tub System)

• කොන්ක්‍රීට් දැමීමට පෙර දීර්ඝකාලීන ආරක්ෂාව සදහා යොදන භූගත රසායන පද්ධති ප්‍රතිකාරය.

( Timber Treatment-Spot Treatment)

• ඔබගේ වටිනා ගෘහභාණ්ඩ,දොර ජනෙල්,පැන්ට්‍රි කබඩ් හා සිවිලිම වේයන්ගෙන් හා කෘමි සතුන්ගෙන් ආරක්ෂාකර දීමේ විශේෂ ප්‍රතිකාර.

🔎**** FREE Inspection Report Island wide.****🔎

📚 [ 21 YEARS Experience Company.]📚

💯 10 YEARS WARRANTY 💯

*** රාජයේ බලයලත් කෘමි මර්ධන ආයතනයකි. ***

•••JESHAN PEST CONTROL SERVICE•••

{ 🇱🇰Approved by Pesticide Sri Lanka 🇱🇰 }

L.N.RP/PCS/WP065

*** Branches ***

📍Jaela

📍Seeduwa

📍Gampaha

📍Anuradhapura

📍Galle

📍Batticaloa

🌄 24 Hour Service 🌅

Other Services
Service type: Other
For Sell
Vavuniya, Vavuniya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now