ඉඩම විකිනිමට ඇත

Published by Chaminda 07 Dec 11:21 am Ampitiya, Kandy

Negotiable

පචස් 10 පමණි රැ ලක්ෂ 18 කට නිරවුල් ඔප්පු දුර වැව රවුමේ සිට කි මි දෙකාමාරයි නිස්කලංක ප්‍රදේශයකි නිවසකට හෝ ගෙස්ට් හවුස් එකක් සදහා ගැලපේ අඩි 8 පාරක් ඇත

Land
To Rent
Kandy, Ampitiya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now