අප අමතන්න

ඔබගේ ප්‍රශ්නයට හෝ ගැටලුවට පිළිතුර සොයාගත නොහැකි නම්, කරුණාකර පහත පෝරමය භාවිතා කර අප හා සම්බන්ධ වන්න. හැකි ඉක්මනින් අපි ඔබේ පණිවිඩයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නෙමු.

Office : Cityads (Pvt) Ltd, No.07, Kandy Road, Balakaduwa, Matale

Hotline : 0662057488 | 0774 500 500

Email : [email protected]

Open Hours : 9.00 am to 5.00 pm ( Working Days Only)

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now