ආරක්ෂක සේවා ඇබෑර්තු

Published by Shashikaladayananda 17 Aug 12:40 pm Battaramulla, Colombo

Negotiable

සීදූව බම්බලපිටිය රාජගිරිය හා පනාගොඩ
පෞද්ගලික ආයතනයක - කර්මාන්තශාලාවක සේවය සදහා
වයස 25-60 අතර
පිරිමි අයවලුන් කඩිනමින් බදවා ගනු ලැබේ.

එටරික් සිකියුරිටි සොලුෂන්ස් පුද් සමාගම

Jobs in Sri Lanka
Colombo, Battaramulla
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now