ලොරි රථ සහයක හා පුහුණුවන යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු ඇබැර්තු

Published by Sisili Hanaro Encare (Pvt) Ltd 21 Jul 11:36 am Wattala, Gampaha

Rs 40,000

කෙරවලපිටියේ පිහිටි ආයතනයකට පහත ඇබැර්තු ඇත

ලොරි රථ සහයක
පුහුනුවන යන්තු ක්‍රියාකරු

විමසිමි - 0774025899

Jobs in Sri Lanka
Gampaha, Wattala
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now