අන්තර් ජාතික සමාගමක් සමඟ ව්‍යාපාරිකයකු ලෙස සම්බන්ධ වීමට ඔබටත් අවස්ථාවක්.

Published by Asiri Lakmal 22 Dec 15:19 pm Dambulla, Matale

Rs 100,000

ඇත්තටම ජීවිතය දිනන්න, නව වසරට නව මුහුණුවරකින් පා තබතබන්න වෙර දරණ ඔබට පමණි.

🔴 ජීවිතය ඉන්න තැනි ඉහලට යන්න.
උනන්දුවක් ඇති අයෙක් නම්.
🔴 අවුරුදු 18 වැඩි කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම
🔴 පරිගණකයක් හෝ ස්මා(ර්)ට් දුරකථනයක් අවශ්‍ය.
🔴 ජීවිත කාලයටම එඑක්වරක් පමක් රුපියල් ලක්ෂයක්වත් අවම ආයෝජනය කිරීමට හැකියාව ඇති.
🔴 පූර්ණ කාලීන / අර්ධ කාලීන නියැලීමට හැකියාව ඇත.
🔴 පුහුණුව සහ දැනුම ආයතනය විසින් නොමිලේ ලබාදේ.
Whatsapp 077-6976284

Jobs in Sri Lanka
Matale, Dambulla
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now