බන්ඩාරවෙල පාරට මුහුනලා..ඉඩමක් විකිණීමයි

Published by Waruna 06 Apr 11:23 am Badulla, Badulla

Rs 12,500,000

බන්ඩාරවෙල පාරට මුහුනලා..perch 10ක ඉඩමකි..අඩි 40ක් දිග,
ගීන් වුඩ් එක අසල..
වැඩිවිස්තර අමතන්න..
මිල සාකච්ඡා කර ගත හැක.

Land
Land type: Other
Land Size: 10 perches
Address: Bandarwela road,badulla
For Sell
Badulla, Badulla
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now